Δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ

Η τεχνική δυναμικότητα αεριοποίησης ΥΦΑ (Sustained Maximum Send Out Rate), λαμβανομένης υπόψη και της δυναμικότητας του σταθμού Μέτρησης Αγ. Τριάδας, είναι ίση με 12.470.000 Nm3/D ή 150.263,500 MWh/D (με την υπόθεση 1.000 Nm3=12,05 MWh Α.Θ.Δ.)

Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης έως 31.05.2017

Διαθέσιμη Δυναμικότητα Αεριοποίησης – 24 μήνες