ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΗΠΣ & ΗΣΣ

Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα ΕΣΦΑ και Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών Φ.Α.

Οι όροι για την απόκτηση διαπιστευτηρίων και την πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα και το Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών θα ανακοινωθούν με την οριστικοποίηση αυτών. Για τη χορήγηση διαπιστευτηρίων των Συστημάτων κατά την πιλοτική εφαρμογή τους, απαιτείται επικοινωνία με τη Διεύθυνση Ρυθμιζόμενων Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ.

Είσοδος