Αρμόδιος Επικοινωνίας

Κεντρικά Γραφεία ΔΕΣΦΑ
Μεσογείων 357 -359
152 31 Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6501200
Fax: 210 6749504
Email: desfa@desfa.gr