Διεξαγωγή Δημοπρασιών

Ο ΔΕΣΦΑ συνεργάζεται με το ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής δημοπρασιών Regional Booking Platform (RBP) για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / Sidirokastron (EL), κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 984/2013 και στην υπ’αριθμ. 518/2016 Απόφαση της ΡΑΕ.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής δημοπρασιών RBP για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Διασύνδεσης Kulata (BG) / Sidirolastron (EL) θα πρέπει συνάψουν με την εταιρεία FGSZ Ltd (διαχειριστή του ηλεκτρονικού υποβάθρου διεξαγωγής δημοπρασιών RBP) συμφωνία χρήσης του εν λόγω υποβάθρου κατά τα πρότυπα της συμφωνίας NUMA για το ΔΕΣΦΑ.

Οι δημοπρασίες στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη δέσμευση Μεταφορικής Ικανότητας διεξάγονται σύμφωνα με τους κανόνες δέσμευσης Δυναμικότητας των Σημείων Διασύνδεσης του ΕΣΦΑ (Capacity Booking Rules for the European Union Interconnection Points of DESFA SA).

Μόνον Χρήστες Μεταφοράς, που έχουν προσκομίσει τα έγγραφα και στοιχεία που ορίζονται στην Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς ή στην Σύμβαση Μεταφοράς Εικονικής Ανάστροφης Ροής (ΦΕΚ Β’ 3325/2013) σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 8 και την παρ. 3 του άρθρου 20Ζ του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, αντίστοιχα ή Χρήστες εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Δυνητικών Αντισυμβαλλομένων Χρηστών σύμφωνα με το άρθρο 8Α του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, δύνανται να συμμετέχουν στις δημοπρασίες που διεξάγονται στο ηλεκτρονικό υπόβαθρο RBP για τη δέσμευση Δυναμικότητας στην Ελληνική πλευρά του Σημείου Διασύνδεσης Kulata (BG) / Sidirokastron (EL)

Πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή δημοπρασιών παρατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://rbp.eu/auctions