Κώδικας Δεοντολογίας

Στις 27.2.2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ενέκρινε τον Κώδικα Δεοντολογίας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως προς τις σχέσεις του με τους χρήστες και την Κάθετα Ολοκληρωμένη Εταιρία (ΚΟΕ). Ο συγκεκριμένος Κώδικας θέτει το πλαίσιο συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων στην εταιρία και ισχύει για όλα τα Μέλη του Εποπτικού  Συμβουλίου, του Διοικητικού Συμβουλίου και των υποκειμένων διοικητικών οργάνων του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., όλους τους εργαζομένους στον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. σε σχέση εργασίας ορισμένου ή αόριστου χρόνου καθώς επίσης και για τους Δικηγόρους του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. με σχέση έμμισθης εντολής.
Κώδικας Δεοντολογίας ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως προς τις σχέσεις του με τους χρήστες και την ΚΟΕ