Νέες Συνδέσεις

Δημοσίευση Περίληψης Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας

Σε εφαρμογή της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του Άρθρου 95Β του Κώδικα δημοσιεύεται περίληψη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας που υπεβλήθη από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει έννομο συμφέρον να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του (υπ’ όψη Ι. Φλωρεντίν Δ/ντη Νέων Έργων) και κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας σχετική με την ανωτέρω Αίτηση, εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών, ήτοι ως την 4η Απριλίου 2016.

 Σχέδιο της Πρότυπης Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας
Ο ΔΕΣΦΑ δημοσιεύει σχέδιο της Πρότυπης Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας  το οποίο τελεί υπό την αίρεση της εγκρίσεως της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (άρθρο 95Δ παρ. 2 του  Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ όπως ισχύει,  σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2α) του νόμου 4001/2011).
Η καταβολή, στον Διαχειριστή, του Τέλους Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας, που προβλέπεται από τις παραγράφους 6 & 7 του άρθρου 95Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, όπως ισχύει, γίνεται με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό που ο Διαχειριστής θα υποδεικνύει στους ενδιαφερόμενους Χρήστες. Ως αιτιολογία κατάθεσης αναφέρεται: ΤΑΔΜ και η επωνυμία του αιτούντος. Το αποδεικτικό κατάθεσης επισυνάπτεται στην Αίτηση.