Κατ’ εφαρμογήν των οριζομένων στην παρ.2 του άρθρου 51 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, τα Όρια Ανοχής ΗΕΕΦ καθορίζονται σε ±τρία τοις εκατό (± 3%), από 1.1.2018 έως 31.12.2018.