Λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου και ειδικότερα στο Άρθρο 27 αυτού περί γνωστοποίησης στους Χρήστες του Ετήσιου Προγράμματος Βαθμονομήσεων για το επόμενο Έτος, ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων του Εξοπλισμού Μέτρησης των Μετρητικών/Ρυθμιστικών Σταθμών Σημείων Εισόδου και Εξόδου του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) για το Έτος 2018.

Πρόγραμμα Βαθμονομήσεων 2018