Ο Διαχειριστής λαμβάνοντας υπόψη:
1. τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 73 του Ν. 4001/2011 και της υπ’ αριθμ. 344/2014 Απόφασης της ΡΑΕ για θέματα ασφάλεια εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου και
2. την υπ’ αριθμ. 628/2016 σχετική Απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Πρότυπης Σύμβασης για Χρηματοδότηση Μηχανισμού Διαχείρισης της Ζήτησης Φυσικού Αερίου

και με στόχο τη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας εφοδιασμού της Ελληνικής αγοράς Φυσικού Αερίου, καλεί τους Προμηθευτές Φυσικού Αερίου να προχωρήσουν στη σύναψη Σύμβασης για Χρηματοδότηση Μηχανισμού Διαχείρισης της Ζήτησης Φυσικού Αερίου με το ΔΕΣΦΑ, το συντομότερο δυνατόν.