Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού ΕΕ 2017/459, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου σχετικά με μηχανισμούς κατανομής δυναμικότητας στα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου, ο ΔΕΣΦΑ και η Bulgartransgaz συνέταξαν την πρώτη κοινή τους έκθεση εκτίμησης ζήτησης (ΕΕΖ) Επαυξημένης δυναμικότητας για το διασυνοριακό σημείο διασύνδεσης εισόδου-εξόδου των γειτνιαζόντων συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Η κοινή έκθεση συντάχθηκε σύμφωνα με την πρότυπη έκθεση του ENTSOG (Ευρωπαϊκό δίκτυο Ευρωπαίων διαχειριστών φυσικού αερίου) και είναι διαθέσιμη εδώ.

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο V του ανωτέρω Κανονισμού κάθε μονό έτος, με έναρξη το έτος ισχύος του Κανονισμού, οι Διαχειριστές εκκινούν διαδικασία εκτίμησης ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα. Η διαδικασία περιλαμβάνει διάφορα στάδια αρχίζοντας από την εκτίμηση ζήτησης και ολοκληρώνεται με την υλοποίηση έργων εάν η οικονομική δοκιμή για τουλάχιστον ένα επίπεδο προσφοράς φέρει θετικό αποτέλεσμα. Η εκτίμηση ζήτησης για Επαυξημένη δυναμικότητα περιλαμβάνει δύο στάδια: οι Χρήστες δικτύου υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προσφορές τους (εντός 8 εβδομάδων) και οι Διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συντάσσουν κοινή ΕΕΖ (επίσης εντός 8 εβδομάδων).