Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Ιούλιο 2017