ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων ΥΦΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 20/8/2014
Νέο Σημείο Εξόδου «ΕΛΠΕ – HAR» Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τη δημιουργία του Σημείου Εξόδου «ΕΛΠΕ – HAR»... 14/8/2014
Δημοσίευση Αρχικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το μήνα Σεπτέμβριο 2014 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Σεπτέμβριο 2014 12/8/2014
Εγγυητική Επιστολή Συμβάσεων Ο Διαχειριστής ενημερώνει τους Χρήστες ΕΣΦΑ ότι στο πλαίσιο σύναψης Σύμβασης ... 8/8/2014
Ανακοίνωση Ημερών Περιορισμένης Διακίνησης Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου «ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ» Σύμφωνα με το Άρθρο 65Α του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ο ΔΕΣΦΑ ενημερώνει ότι, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης στο ανάντη Συνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου της Βουλγαρίας την περίοδο 19.08.2014 08:00 – 23.08.2014 08:00 ... 5/8/2014