ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΕΑ

Δημοσίευση Περίληψης Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας Σε εφαρμογή της πρόβλεψης της παραγράφου 1 του Άρθρου 95Β του Κώδικα δημοσιεύεται περίληψη Αίτησης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας που υπεβλήθη από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και καλείται κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του εντός προθεσμίας δυο (2) μηνών, ήτοι ως την 4η Απριλίου 2016. 3/2/2016
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος - Φεβρουάριος 2016 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Φεβρουάριο 2016 27/1/2016
Δημοσίευση Τελικού Μηνιαίου Προγράμματος Εκφορτώσεων για το Μήνα Φεβρουάριο 2016 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Τελικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Φεβρουάριο 2016 18/1/2016
Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Φεβρουάριο 2016 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει το Αρχικό Μηνιαίο Πρόγραμμα Εκφορτώσεων για το Μήνα Φεβρουάριο 2016 15/1/2016
Πρόσθετος Αποθηκευτικός Χώρος για το Μήνα Ιανουάριο 2016 Ο ΔΕΣΦΑ ανακοινώνει τον Πρόσθετο Αποθηκευτικό Χώρο για το Μήνα Ιανουάριο 2016. 27/12/2015